Verstuivers

1. Welk drijfgas wordt er gebruikt in Air Wick® Verstuiver Luchtverfrissers?

100% natuurlijk drijfgas: 100% natuurlijke lucht.

2. Zijn Air Wick® Verstuivers watergebaseerd?

Ja.

3. Hoe lang gaat het product mee in de lucht?

De duurzaamheid van een aroma hangt af van hoeveel product er verstoven is, de ventilatie van de ruimte en of er zich voor het gebruik al geuren in die lucht bevonden.

4. Hoeveel verstuivingsbeurten bevat een spuitbus?

Een spuitbus van ca. 227 ml is goed voor ongeveer 45 verstuivingsbeurten van 4 seconden.

5. Is dit product geschikt om mieren en ongedierte te doden?

Neen, het product is niet bedoeld als insecticide.

6. Bij welk afval moet dit product?

Als de spuitbus vol is, gooi ze dan bij het gewone huisvuil. Leeg is de spuitbus recycleerbaar. 

7. Waarom kan ik het product niet in de buitenlucht gebruiken?

Buiten werkt het product minder goed, omdat het in de openlucht veel sneller vervliegt. 

8. Kan ik het product veilig gebruiken in de buurt van kinderen en huisdieren?

Ja. Als je de aanwijzingen volgt, mag je het product gebruiken in de buurt van kinderen en huisdieren (behalve vogels). Gebruik het product zeker niet direct op huisdieren. Raadpleeg de vraag over de veiligheidsvereisten hieronder voor meer informatie.

9. Is het veilig om het product te gebruiken in de buurt van vogels?

Vogels zijn gevoelig aan geuren en hebben een delicaat ademhalingsstelsel. Voorzichtigheid is dus geboden als je dit soort producten in de nabijheid van vogels wilt gebruiken. Heb je nog andere vragen? Raadpleeg dan je dierenarts. 

10. Hoe moet ik een verstuiver gebruiken?

HOUD DE SPUITBUS RECHT tijdens het verstuiven. Als je de spuitbus omgekeerd houdt, bestaat de kans dat de geur niet naar behoren vrijkomt.

11. Wat zijn de veiligheidsvoorschriften?

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. OPGELET: INHOUD STAAT ONDER DRUK. SPUITBUS KAN ONTPLOFFEN INDIEN VERHIT. Kan de ogen irriteren. VERMIJD CONTACT met ogen, huid of kleding. Vermijd overdreven verstuiven in kleine ruimtes. De spray NIET inademen. NIET inslikken. NIET rechtstreeks op voedsel verstuiven. Langdurig of regelmatig contact met de huid kan een allergische reactie veroorzaken. NIET verstuiven in de richting van het gezicht. Spuitbus mag NIET worden doorboord of verbrand. NIET verbranden. Uit de buurt van warmtebronnen bewaren. NIET blootstellen aan hitte of aan temperaturen boven 120 °F (49 °C), omdat de spuitbus dan kan ontploffen.

EHBO-BEHANDELING: Bevat ethylalcohol, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen en geuroliën. Bel onmiddellijk het Antigifcentrum of een dokter als het product wordt ingeslikt. 

NIET forceren om te braken.

Bij contact met de ogen, grondig spoelen met water. Verwijder contactlenzen en blijf minstens 15 minuten spoelen. Als er irritatie optreedt, zoek medische hulp. Bij contact met de huid, grondig wassen met zeep en water. Als er irritatie optreedt, zoek medische hulp. Als er zich een verdere reactie voordoet, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zoek medische hulp. Was je handen na het gebruik.

VOOR DE OUDERS: alleen gebruiken volgens de voorschriften. Bewust misbruik door het opzettelijk concentreren en inhaleren van de inhoud kan schadelijk of dodelijk zijn. 

Help verslaving aan vluchtige stoffen te voorkomen. Ga naar www.inhalant.orgvoor meer informatie.